Mediacja

„Do not find fault, find a remedy” (Henry Ford)


Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej (mediatora). W przeciwieństwie do metod procesowych nie skupia się na prawnych aspektach sporu, lecz na praktycznych sposobach jego rozwiązania, dzięki czemu w niektórych sytuacjach może być bardziej ekonomiczna i efektywna niż „tradycyjny” proces sądowy. Z tych względów, oprócz tradycyjnych metod wsparcia prawnego kancelaria oferuje usługi również w zakresie mediacji.

Zasady ogólne


Polskie prawo dopuszcza prowadzenie mediacji na skutek wszczęcia postępowań procesowych (np. w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, sądowo- administracyjnym), jak też niezależnie od prowadzenia takich postępowań. W pierwszym przypadku mediacja prowadzona jest ze skierowania sądu lub organu prowadzącego dane postępowanie, w drugim zaś strony zgadzają się na mediację z własnej, samodzielnej inicjatywy, najczęściej poprzez zawarcie krótkiej umowy o mediację, w której jednocześnie dokonują wyboru mediatora. Mediacja w każdym z tym przypadków ma charakter w pełni dobrowolny – jej warunkiem jest zgodna wola wszystkich stron. Każda ze stron może zmienić swoją wolę i zrezygnować z mediacji na każdym jej etapie. Mediator, którego strony lub sąd wybiorą do prowadzenia mediacji musi być osobą bezstronną, nie związaną z żadną ze stron jakimikolwiek interesami. W przypadku jakichkolwiek obaw co do swej bezstronności mediator sam wyłącza się z prowadzenia mediacji lub może być wyłączony przez każdą ze stron- każda ze stron może żądać zmiany mediatora lub zrezygnować z mediacji. Postępowanie mediacyjne ma charakter ściśle poufny- w żadnym wypadku nie jest jawne. Żadna z informacji ujawnionych podczas mediacji nie może być upubliczniona ani wykorzystana przeciwko którejkolwiek ze stron np. w późniejszych postępowaniach. Obowiązek zachowania poufności dotyczy zarówno mediatora, jak też stron biorących udział w mediacji. Przy mediacji mediator korzysta z bardzo różnych metod i technik mediacyjnych, dostosowując je do specyfiki danego sporu oraz sytuacji stron. Na wstępnym etapie mediacji kładzie zwykle nacisk na „tzw.” udrożnienie komunikacji pomiędzy stronami, poprzez między innymi wyeliminowanie negatywnych emocji oraz nakierunkowanie stron na poszukiwanie możliwych do zaakceptowania rozwiązań. Na dalszych etapach- pomaga w precyzowaniu i godzeniu ze sobą oczekiwań stron. Całe postępowanie ma charakter odformalizowany – to strony, wspólnie z mediatorem i przy jego pomocy ustalają cele, ramy i terminy czynności mediacyjnych. Generalnie mediacja nie skupia się na ocenie ani kwalifikacji prawnej wcześniejszych zachowań stron, nie ustala winy czy odpowiedzialności lecz koncentruje się na poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań, wyeliminowaniu szkodliwych skutków sporu i odpowiednim zabezpieczeniu interesów stron. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym może dotyczyć dowolnych (bez ograniczeń) kwestii spornych i może mieć taką moc prawną, jak orzeczenia sądowe i administracyjne.

Mediacja w kancelarii


Podstawowym warunkiem przeprowadzenia mediacji w kancelarii jest zgodna w tym kierunku wola wszystkich stron sporu i potwierdzenie bezstronności działającego w kancelarii mediatora. Zasada bezstronności oznacza, że kancelaria nie może podjąć się mediacji w przypadku konfliktu interesów, np. gdy jednostronnie świadczy lub świadczyła w danej sprawie pomoc prawną którejkolwiek ze stron sporu. Proces mediacji w kancelarii nie ma sztywnych ram. To strony, przy pomocy mediatora wyznaczają jego zakres, cele i harmonogram, z zachowaniem podstawowych zasad mediacji (dobrowolność, poufność), oraz dobrych obyczajów. Ustalenia te, podobnie jak też ustalenia dotyczące formuły organizacyjnej sesji z udziałem mediatora oraz sposobu komunikacji podczas mediacji dokonywane są podczas pierwszego kontaktu z mediatorem. Przy konfliktach, których rozwiązanie wymaga wsparcia specjalistów z innych branż mediatorzy kancelarii za zgodą stron współpracują z odpowiednimi rzeczoznawcami, np. z rzeczoznawcami budowlanymi, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi.

Mediatorzy


W kancelarii mediatorami są radcy prawni lub adwokaci wpisani na sądową listę mediatorów stałych, posiadający zgodne ze standardami Społecznej rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości kwalifikacje do prowadzenia mediacji oraz praktykę przede wszystkim w sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych. Pomagają oni stronom w profesjonalny sposób w udrożnieniu komunikacji, zdefiniowaniu i zrozumieniu celów do których strony dążą, oraz w osiągnięciu akceptowanego przez wszystkie strony konsensusu.

Mediator główny


Anna Kondratowicz - Ziółkowska, radca prawny, wspólnik komplementariusz, mediacja gospodarcza, cywilna i administracyjna, od 07.04.2017 r. na liście mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Koszty mediacji


Na koszt mediacji składa się wysokość wynagrodzenia mediatora, ustalana ze stronami wg stawek obowiązujących stałych mediatorów sądowych. Przepisy regulujące wysokość tych stawek zależnie od rodzaju mediacji (cywilna, administracyjna, karna) zawarte są w aktach prawnych:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym

Na podstawie ww. przepisów wynagrodzenie mediatora waha się od 150,00 zł. do 2000,00 zł.- w zależności od stopnia skomplikowania mediacji. Strony dzielą je między sobą zwykle po połowie. Przy prowadzeniu mediacji w siedzibie kancelarii żadne dodatkowe opłaty (np. za wynajęcie sali, na pokrycie wydatków związanych z korespondencją) nie są pobierane. W wyjątkowych wypadkach strony mogą ustalić wyższe wynagrodzenie mediatora, a także mediator może zrzec się wynagrodzenia.

Masz pytanie? Napisz do nas