Zasady

Dyrda Szymański KondratowiczKancelaria Adwokacko - RadcowskaSpółka Komandytowa


Kancelaria świadczy usługi uprawne zgodnie z powszechnie obowiązującymi ustawowymi i etycznymi zasadami wykonywania zawodu radców prawnych i adwokatów. Szczegółowe warunki świadczenia usług, w szczególności warunki finansowe i metody rozliczeń ustalane są w krótkich umowach, zawieranych z Klientem przed wykonaniem pierwszej czynności. Stosowane w kancelarii metody rozliczeń (ryczałtowe, godzinowe, mieszane, inne) dostosowywane są do specyfiki- trudności i czasochłonności konkretnej czynności lub sprawy oraz do sytuacji Klienta. Mogą zatem podlegać indywidualnym negocjacjom. Jeśli podstawą rozliczeń jest stawka godzinowa, kancelaria uprzedza Klienta o jej wysokości oraz - w miarę możliwości- o przewidywanym, orientacyjnym czasie trwania czynności lub sprawy. Wspólnicy i zespół prawny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie danych zawodów. Niezależnie od tego kancelaria korzysta z ubezpieczeń dobrowolnych dedykowanych do konkretnych obsług / spraw. Kancelaria prowadzi pełną księgowość i jako płatnik VAT rozlicza się z Klientami przy pomocy faktur VAT oraz paragonów fiskalnych (w przypadku płatności gotówkowych). Wydatki są rozliczane przy pomocy not obciążeniowych. Na życzenie Klientów kancelaria sporządza szczegółowe raporty z czynności wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Kancelaria stosuje różne formy komunikacji z Klientem, stosownie do potrzeb i poczynionych z nim ustaleń. Może więc świadczyć usługi również przy pomocy komunikacji zdalnej, prowadzonej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych Klienta. Kancelaria chroni wszystkie powierzone jej informacje i dane osobowe przy pomocy wewnętrznej polityki bezpieczeństwa oraz prawnych, mechanicznych i cyfrowych zabezpieczeń.

Masz pytanie? Napisz do nas