Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych w Kancelarii „Dyrda, Szymański, Kondratowicz Kancelaria Adwokacko - Radcowska SP. K.”


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”), przekazujemy następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi:

1.

Administratorem danych jest „DYRDA, SZYMAŃSKI, KONDRATOWICZ KANCELARIA ADWOKACKO- RADCOWSKA SP.K.” z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56A, 00-695 Warszawa, tel. (22) 6254925, (22) 6293807, e-mail: kancelaria@dsk-mecenas.pl.

2.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w następujących celach:a) na podstawie art. 6 ust. 1lit. „b” RODO:- w celu wykonania umowy z Kancelarią lub podejmowania przez Kancelarię przed zawarciem umowy działań na żądanie Klienta (tj. w celu realizacji praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług prawnych na rzecz Klienta oraz z reprezentowaniem Klienta we wszelkich sprawach prawnych),- w celu rozliczenia honorariów, kosztów i innych świadczeń z ww. tytułów b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO – w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, wspólnikach i działających w niej prawnikach (np. obowiązki procesowe, informacyjne, księgowe, podatkowe), c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO (do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z czynnościami wskazanymi wyżej w pkt. a) i b).

3.

Dane osobowe mogą być przez nas przekazywane w miarę potrzeb:- sądom, organom i innym podmiotom wykonującym czynności /prowadzącym postępowania prawne w sprawach Klienta oraz uczestnikom tych czynności / postępowań i ich pełnomocnikom,- profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę księgową Kancelarii,- profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Kancelarii,- innym dostawcom usług potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Kancelarii jeśli okaże się to konieczne do prawidłowego wykonywania ww. usług.

4.

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych, Klientom będącym osobami fizycznymi przysługują prawa wskazane w art. 15-22 RODO, a w szczególności:- prawo dostępu do swoich danych osobowych,- praco do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania danych było udzielenie zgody),- prawo żądania sprostowania danych osobowych,- prawo żądania usunięcia danych osobowych,- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację- w wypadkach gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, by kancelaria przesłała je do innego administratora, jednakże kancelaria wykona tę dyspozycję tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody osoby, której dane dotyczą.- prawo do uzyskania od Kancelarii potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz informacji wskazanych w art. 15 RODO,- prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z tych praw proszę skontaktować się z sekretariatem Kancelarii telefonicznie, korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe w pkt. 1)

KONTAKT DO KANCELARII

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania Kancelaria nie może podjąć ani wykonać żadnych zobowiązań umownych ani też bezumownie świadczyć usług prawnych lub wykonywać czynności w imieniu lub na rzecz osoby, której dane dotyczą. Dlatego bez danych osobowych Kancelaria nie ma możliwości i nie będzie wykonywać ww. czynności.

6.

Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub obsługa sprawy, dla których dane te zostały zgromadzone. Po upływie tego terminu wszelkie nośniki papierowe (dokumenty) zwierające dane powinny być przez osobę, której dane dotyczą odebrane z Kancelarii najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania od Kancelarii zawiadomienia o gotowości do ich wydania – w przeciwnym wypadku Kancelaria na podstawie zgody tej osoby może je dalej przechowywać na koszt tej osoby, lub dokona ich zniszczenia - z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych. W poszczególnych wypadkach, po uprzednim uzgodnieniu ww. dokumenty mogą zostać z Kancelarii odebrane przed upływem ww. okresu. Stosowanie powyższych zasad nie może naruszać obowiązku zachowania przez radcę prawnego lub adwokata tajemnicy zawodowej, który to obowiązek ma wagę priorytetu.